Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

by Zakelaar

Zakelaar is onderdeel van Stafner. Op onze diensten en producten zijn de Algemene voorwaarden van Stafner van toepassing.

Download hier onze Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

van Stafner, gevestigd te Eindhoven

Versie 1.4, geldig vanaf 01-04-2017

 

 

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Stafner. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Stafner; http://www.stafner.nl/Algemene-Voorwaarden/. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. Uw verzoek kunt u richten aan Stafner, Biesterweg 6, 5615 AH te Eindhoven.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Stafner behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Stafner erkend.

1.4 Stafner garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 1. Levering

2.1 Levering van goederen

2.1.1 Levering vindt slechts plaats zolang de voorraad strekt.

2.1.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Stafner bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.1.3 Aan de leveringsplicht van Stafner zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Stafner geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.1.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

 

2.2 Levering van diensten

2.1.1 Levering vindt slechts plaats zolang de bedrijfsactiviteiten voortduren. In geval van beëindiging van de bedrijfsactiviteiten worden staande orders waar mogelijk opgeleverd, maar nieuwe orders niet langer geaccepteerd.

2.1.2 Stafner zal afgenomen diensten binnen de offertespecificaties uitvoeren, tenzij wederzijds schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien dit niet mogelijk is (door onvoorziene omstandigheden), of er is om andere redenen vertraging, of een dienst kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden geleverd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na akkoord offerte bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.1.3 Aan de leveringsplicht van Stafner zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Stafner geleverde zaken ten minste één keer aan de afnemer zijn aangeboden en door afnemer zijn goedgekeurd. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.1.4 Alle in de offerte genoemde termijnen zijn naar schatting en doelen op het moment van eerste aanbod van de dienst. Termijnen gaan niet eerder in dan na een schriftelijk akkoord op de offerte.

 

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen in de offerte zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in € (EURO) en inclusief 21% BTW. Stafner behoud zich het recht voor om betaling in enige andere valuta dan € (EURO) te weigeren.

3.4 Alle prijzen in de offerte zijn in € (EURO) en exclusief 21% BTW. Stafner behoud zich het recht voor om betaling in enige andere valuta dan € (EURO) te weigeren.

 

 

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Stafner heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Stafner. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Stafner er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals abonnementen van de door Stafner geadviseerde partijen. Op laatst genoemde diensten, waarbij Stafner slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde partijen van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen.
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
 • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.

 

 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Stafner, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Stafner. Stafner houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie verder onze Privacy Policy. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Stafner; http://www.stafner.nl/Privacy-Statement/. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. Uw verzoek kunt u richten aan Stafner, Biesterweg 6, 5615 AH te Eindhoven.

5.2 Stafner respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Stafner maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst, gebaseerd op het eigen klantenbestand. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. Uw gegevens zullen nooit aan derder ter beschikking worden gesteld voor dergelijke doeleinden.

 

 1. Garantie

6.1 Stafner garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Stafner komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Stafner is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Stafner) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Stafner. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Stafner schriftelijk (te) worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Stafner gegrond worden bevonden, zal Stafner naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Stafner en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Stafner) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Stafner gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Stafner voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens winstderving.

6.5 Stafner is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Stafner in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Stafner en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

 1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Stafner zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Stafner slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Stafner gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Stafner kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Stafner en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Stafner op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Stafner behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

 1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Stafner gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Overmacht

10.1 Stafner is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Stafner alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Stafner behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Stafner gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Stafner bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Stafner is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.2 Stafner is niet aansprakelijk voor eventuele schade of vervolgschade welke voortvloeit uit de bij Stafner afgenomen diensten en producten. Stafner beperkt zich tot levering van de dienst en/of de bestelling.

11.3 Adviezen van Stafner dienen door de afnemer te worden beoordeeld op geschiktheid en Stafner accepteert nimmer enige aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade veroorzaakt door navolging van de verstrekte adviezen. Stafner is voorts niet gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen op grond van de in dit lid beschreven aanleiding(en).

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Stafner aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Stafner zolang de afnemer de vorderingen van Stafner uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Stafner wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Stafner geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Stafner of een door Stafner aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Stafner haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Stafner zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Stafner.

 

 1. Producten voor volwassenen/Adult content.

13.1 Indien u producten aanschaft waarbij vermeld is dat deze uitsluitend geschikt zijn voor consumenten van 18 jaar of ouder, of waarvan dit redelijkerwijs verwacht kan worden, geeft u hiermee expliciet aan dat u zelf aan dit leeftijdscriterium voldoet.

13.2 Stafner is niet in staat, noch gehouden, iedere individuele afnemer te controleren op leeftijd. Indien u een aankoop doet uit bijvoorbeeld de erotische DVD-collectie, gaat Stafner ervan uit dat u 18 jaar of ouder bent op het moment van aanschaf. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden bevestigt u dit.

13.3 Stafner onthoudt zich van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot al dan niet materiële (gevolg-)schade ten gevolge van aankopen door minderjarigen.

 

 

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Stafner en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Eindhoven kennis, tenzij Stafner er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Top